عبدالمجید زیتونلی خیر درختکار اهل روستای قورچای ، همچنین همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان و روز قدس از خرید یک موتور پمپ شش اینجی به ارزش ۶۵ میلیون تومان جهت آبیاری درختان چنار و توت همراه با یک کیلومتر لوله نخدار خبر می دهد.

به گزارش ترکمن سسی – خیر درختکار گلستانی با خوشحالی می گوید: ” احساس غرور کردم ، نوجوانان و دانش آموزان و آینده سازان ایران زمین ، خودجوش بیل از دستم گرفتند و به آینده خیلی امیدوار شدم زحماتمان جواب داد. ”

عبدالمجید زیتونلی خیر درختکار اهل روستای قورچای ، همچنین همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان و روز قدس از خرید یک موتور پمپ شش اینجی به ارزش ۶۵ میلیون تومان جهت آبیاری درختان چنار و توت همراه با یک کیلومتر لوله نخدار خبر می دهد.

حرکتی که این دوستدار طبیعت در مسیر ترویج و توسعه درختکار آغاز کرده اگر با همت و اشتیاق نوجوانان و جوانان منطقه تداوم یابد می توان به گسترش درختکاری در منطقه خیلی امیدوار بود. چیزی که برای ترکمن صحرا بویژه در نیمه شمالی گلستان بسیار محسوس است.

وقتی کاری پسندیده فرهنگ سازی و در میان اقشار مختلف مردمی بویژه نوجوانان و آینده سازان جامعه نهادینه شود به سرعت رشد می کند و پوشش مداوم فعالیت های این خیر درختکار در این رسانه نیز در این راستاست.

 

خیر درختکار گلستانی: همراهی جوانان در ترویج درختکاری موجب امیدواری است خیر درختکار گلستانی: همراهی جوانان در ترویج درختکاری موجب امیدواری است خیر درختکار گلستانی: همراهی جوانان در ترویج درختکاری موجب امیدواری است خیر درختکار گلستانی: همراهی جوانان در ترویج درختکاری موجب امیدواری است خیر درختکار گلستانی: همراهی جوانان در ترویج درختکاری موجب امیدواری است

  • نویسنده : مسعود کاظمی
  • منبع خبر : ترکمن سسی