رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تلاش خیر خوب گلستانی حاج محمد شهـرکی قابل احترام و زبانزد است و در ادامـه ی این راه به مساعـدت و همکاری این عزیز نیازمنـــدیم.

بازدیـد دکتـــر گل فیــروزی، رئیــس دانشـــگاه علــــوم پـزشـــکی گلســتان و حاج آقـای لیــوانی رئیـس هیئت مـدیره و بزرگـمهـر مـدیرعــامـل مجـمع خیـــرین سلامت گلستان، اعضای مجمع خیرین سلامــت گنبـــد کاووس، دکتــر بدیــــعی رئیس شبـکه ی بهداشـت گنبد کاووس و جمعی از پزشکان و اصحـــاب رســـانه از مرکز جامع غربالگـری سرطان و مرکز آنژیـوگــرافی ساختـمـان خیرســازی کــه توسـط خیـر نمــونـه ی کشــوری، رئیس هیئت مدیره ی مجمع خیرین گلستان حــــاج محمــد شهــرکـی در محـــوطه ی بیمــارسـتان پیامبر اعظــم (ص) در دو طبـقه با ۱۴٠٠ متر زیربنــا سـاخـته و در بعضی جاها از جمله تخت ای سی یو و امکانات سرمایشی و گرمایش تجهیز شد.

رئیـس دانشگاه علـوم پزشـکی گلستان گفت: تلاش خیر خوب گلستانی حاج محمد شهـرکی قابل احترام و زبانزد است و در ادامـه ی این راه به مساعـدت و همکاری این عزیز نیازمنـــدیم.

محمد شهـرکی، بـانی مرکز غـربالگـری سرطان و آنژیوگــرافی گنبد کاووس گفت:ســوای از فعالیت هـای قبلـی با هــدف کمک به مردم عزیز و پیشگیری و کنترل ســرطان مساعدت های دیگری مثل تجهیـز این مرکـز به سیستم گرمایشی و سرمایشی را انجام میدهـم و امیدوارم خواسته مردم در این بخش به زودی محقق شود.

محمد شهرکی خیر نمونه گلستانی و یکی از چهره های ماندگار سلامت کشور در سال جاری بابت ساخت مرکز جامع غربالگری سرطان، آنژیوگرافی و مناسب سازی جایگاه ۳۱ تخت آی سی یو در بیمارستان پیامبر اعظم (س) شهرستان گنبد کاووس با زیر بنای ۱۴٠٠ متر در دو طبقه و آماده سازی ۵۱ تخت مراقبت های ویژه بعلاوه تعبیه سیستم گرمایشی و سرمایشی این مجموعه و خرید چهار دستگاه دیالیز بیش از ۵۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که البته بالغ بر ۹۵ درصد هزینه شده و پیشرفت فیزیکی داشته است.

روزشماری برای افتتاح بخش مرکز غربالگری سرطان گنبدکاووس

  • نویسنده : فریدون قارئی