طی امروز عملیات ساختمان آسفالت مسیر جاده گنبد به آق قلا محدوده (خط نو) از چهارراه عطابهلکه به سمت روستاهای کاکا و هیوه چی شروع شده است‌.

شروع آسفالت مسیر جاده گنبد به آق قلا محدوده (خط نو)طی امروز عملیات ساختمان آسفالت مسیر جاده گنبد به آق قلا محدوده (خط نو) از چهارراه عطابهلکه به سمت روستاهای کاکا و هیوه چی شروع شده است‌.

  • نویسنده : فریدون قارئی