پیام ارسالی یکی از کاربران پایگاه اخبار گنبد: "خواهشا یه کاری کنید این کوچه های خیابان گلشن شرقی رو شهرداری ۹ روزه کنده احتمالا زیرسازی کرده و این وضع زندگی ما شده"

پیام ارسالی یکی از کاربران پایگاه اخبار گنبد: “خواهشا یه کاری کنید این کوچه های خیابان گلشن شرقی رو شهرداری ۹ روزه کنده احتمالا زیرسازی کرده و این وضع زندگی ما شده”

 

صدای شهروند: وضعیت ناگوار کوچه های خیابان گلشن شرقی گنبد

صدای شهروند: وضعیت ناگوار کوچه های خیابان گلشن شرقی گنبد

صدای شهروند: وضعیت ناگوار کوچه های خیابان گلشن شرقی گنبد

صدای شهروند: وضعیت ناگوار کوچه های خیابان گلشن شرقی گنبد

  • نویسنده : راضیه اونق