چرا باید پمپ بنزین‌های شرق استان این موقع شب فقط یک دونه پمپش کار کنه؟

چرا پمپ بنزین‌های شرق استان این موقع شب فقط با یک نازل باید کار کنن؟

  • نویسنده : فریدون قارئی