هرگونه بهره برداری از اراضی زراعی که مانع تولید و یا مانع استمرار تولید شود تحت عنوان «تغییر کاربری غیرمجاز» محسوب شده لذا اضافه کردن شن، برداشتن شن و خاک و غیره جزو تغییر کاربری‌های غیرمجاز هستند.

نبود رویکرد واحد در جلوگیری از دست اندازی به حریم و دستبرد به بستر رودخانه های گلستان سبب شده تا زنگ خطر جدی برای استمرار حیات شریان های آبی استان به صدا درآید.

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی شاهد هجمه به رودخانه‌ها هستیم

یک کارشناس منابع آب گلستان: هرگونه برداشت و دخل و تصرف در بستر رودخانه چرخه حیات آبزیان را با اختلال مواجه کرده و باید در این زمینه محیط زیست ورود کند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان: هرگونه بهره برداری از اراضی زراعی که مانع تولید و یا مانع استمرار تولید شود تحت عنوان «تغییر کاربری غیرمجاز» محسوب شده لذا اضافه کردن شن، برداشتن شن و خاک و غیره جزو تغییر کاربری‌های غیرمجاز هستند.

  • منبع خبر : مهر