در کنار تصویر تصادف شب گذشته تصاویر چندین تصادف یکماه اخیر هم‌ قرار گرفت که به شورای ترافیک شهر گنبدکاووس بگوییم با وجود چند‌ مدرسه در این‌ منطقه لطفا فکر‌ مناسبی برای این‌ نقطه اندیشیده بشه که تصادف زیاد در یک نقطه شاید علتی داره و با کارهای مناسب جلویش گرفته شود.

در کنار تصویر تصادف شب گذشته تصاویر چندین تصادف یکماه اخیر هم‌ قرار گرفت که به شورای ترافیک شهر گنبدکاووس بگوییم با وجود چند‌ مدرسه در این‌ منطقه لطفا فکر‌ مناسبی برای این‌ نقطه اندیشیده بشه که تصادف زیاد در یک نقطه شاید علتی داره و با کارهای مناسب جلویش گرفته شود.

تصادف دیشب در خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان دانشگاه + نکته تصادف دیشب در خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان دانشگاه + نکته

تصادف دیشب در خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان دانشگاه + نکته

تصادف دیشب در خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان دانشگاه + نکته

تصادف دیشب در خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان دانشگاه + نکته

  • نویسنده : راضیه اونق