توئیت سردبیر پایگاه اخبار گنبد برای یسنا کوچولو و اهالی با غیرت گلستان‌ و ترکمن‌صحرا و مردمی که به راستی بار دیگر شعر "بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند؛ چو عضوی به‌درد آورَد روزگار، دگر عضوها را نمانَد قرار" را معنا کردند...

توئیت سردبیر پایگاه اخبار گنبد برای یسنا کوچولو و اهالی با غیرت گلستان‌ و ترکمن‌صحرا و مردمی که به راستی بار دیگر شعر “بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند؛ چو عضوی به‌درد آورَد روزگار، دگر عضوها را نمانَد قرار” را معنا کردند…

 

توئیت سردبیر پایگاه اخبار گنبد برای یسنا

  • نویسنده : فریدون قارئی