رفتم مطب پزشک ، منشی گفت اينترنت مشکل دارد و حق ویزیت شما آزاد حساب میشود... چاره‌ی دیگری نبود...

دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارم

رفتم مطب پزشک ، منشی گفت اينترنت مشکل دارد و حق ویزیت شما آزاد حساب میشود… چاره‌ی دیگری نبود…

۵ فقره دارو نوشته شد، هیچ کدام هم تحت حمایت بیمه نبود و جلوی فاکتور داروخانه برای همگی آنها نوشته شده بود آزاد…

کاربرد بیمه دقیقا برای چیست؟

  • نویسنده : فریدون قارئی