روزانه چندین پیام از طرف کشاورزان گنبدی به پایگاه اخبار گنبد می‌رسد که همشهریان از علت تاخیر در واریز و یا زمان واریز پول گندم و حتی کلزای تحویلی به سیلوها می پرسند که بدین شکل صدای این گروه از همشهریان به مسئولین شهرستان منعکس می‌گردد.

روزانه چندین پیام از طرف کشاورزان گنبدی به پایگاه اخبار گنبد می‌رسد که همشهریان از علت تاخیر در واریز و یا زمان واریز پول گندم و حتی کلزای تحویلی به سیلوها می پرسند که بدین شکل صدای این گروه از همشهریان به مسئولین شهرستان منعکس می‌گردد.