دمای استان در اردیبهشت ماه به دلیل ورود سه سامانه بارشی تقریبا متعادل و در حد نرمال خواهد بود.

وی با بیان اینکه براساس پیش بینی فصلی میزان بارش در اردیبهشت ماه نسبت به بلندمدت ۲۰ درصد کاهش می یابد که این کاهش در غرب استان محسوس تر است، افزود: میانگین بارش گلستان در اردیبهشت ماه باید ۴۲ میلی متر باشد که بررسی وضعیت نشان می دهد در اردیبهشت ماه نیز کاهش بارندگی را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه در نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیر ماه سال جاری میزان بارندگی ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر خواهد بود، تاکید کرد: در این زمان میانگین بلندمدت بارش در شرق استان باید ۲۱ میلی متر و در غرب استان باید ۲۴٫۵ میلی متر باشد که در این فاصله زمانی نیز کاهش بارندگی را خواهیم داشت.

داداشی با اشاره به اینکه در نیمه دوم تیر تا نیمه اول مرداد ماه در شرق استان ۱۰ درصد کاهش و در غرب استان ۳۰ درصد کاهش بارندگی را خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: دمای استان در اردیبهشت ماه به دلیل ورود سه سامانه بارشی تقریبا متعادل و در حد نرمال خواهد بود.

وی میانگین دمایی استان گلستان در اردیبهشت ماه جاری را ۲۰٫۴ درجه اعلام کرد و افزود: میانگین دمایی گلستان در نیمه دوم خرداد تا نیمه اول تیر در غرب نیم درجه و در شرق نیم تا یک درجه بیشتر از نرمال خواهد بود، همچنین میانگین دمایی در نیمه دوم تیر تا نیمه اول مرداد نیم تا یک درجه است و در شرق و مرکز گلستان افزایش یک تا دو درجه ای دمای هوا را خواهیم داشت که عدد بزرگی است.

  • منبع خبر : ایسنا