پس‌ از اینکه جاده جنگل گلستان به دلیل سیل روز گذشته مسدود شد، عمده ترافیک و رفت و آمدها برای رفتن به مشهد و‌ خراسان‌ رضوی و شمالی به جاده خوش ییلاق منتقل شد که از روز گذشته تا کنون ترافیک شدیدی در جاده خوش ییلاق آن هم عمدتا رانندگانی هستند که برای نخستین بار از این جاده تردد‌ می‌کنند.

پس‌ از اینکه جاده جنگل گلستان به دلیل سیل روز گذشته مسدود شد، عمده ترافیک و رفت و آمدها برای رفتن به مشهد و‌ خراسان‌ رضوی و شمالی به جاده خوش ییلاق منتقل شد که از روز گذشته تا کنون ترافیک شدیدی در جاده خوش ییلاق آن هم عمدتا رانندگانی هستند که برای نخستین بار از این جاده تردد‌ می‌کنند.

همشهریان‌ عزیزی که قصد عزیزمت یا برگشت به/از خراسان رضوی یا شمالی دارند، این دو نکته ترافیک شدید و نابلد بودن گروهی از رانندگان به پیچ و خم های این جاده را توجه داشته باشند و احتیاط بیشتری کنند.

طبق گفته مسئولین مرتبط رفع انسداد و خرابی های جاده جنگل گلستان حدود ۲‌هفته طول خواهد کشید.

  • نویسنده : فریدون قارئی