آیا مشاهده این وضعیت در محلی که جای بازی کودکان‌ است و در دید مستقیم کودکان صحیح است؟ با خودم گفتم چه کسی‌ اینجا خواب‌است؟ کارتن‌خواب یا افرادی که باید این افراد را ساماندهی و شهر را از وجود ناهنجاری پاک‌کنند؟

آیا مشاهده این وضعیت در محلی که جای بازی کودکان‌ است و در دید مستقیم کودکان صحیح است؟ با خودم گفتم چه کسی‌ اینجا خواب‌است؟ کارتن‌خواب یا افرادی که باید این افراد را ساماندهی و شهر را از وجود ناهنجاری پاک‌کنند؟

  • نویسنده : فریدون قارئی