اختلاط برنج‌های مرغوب شمال با برنج‌های خارجی و داخلی برای سود بیشتر نوعی دستبرد به ‌دسترنج کشاورزان است و این افراد برای خود از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، کیسه می‌دوزند و این ولع ناتمام، رنجی است که گویا پایانی ندارد.

دنیای‌اقتصاد نوشت: گرانی قیمت برنج و شکستن رکورد کیلویی ۱۸۵‌هزارتومان در تهران، این روزها بسیاری از سودجویان را بر آن داشته تا با اختلاط محصول ایرانی با خارجی از این کیسه‌های برنج جیبی برای خود بدوزند.

اختلاط برنج‌های مرغوب شمال با برنج‌های خارجی و داخلی برای سود بیشتر نوعی دستبرد به ‌دسترنج کشاورزان است و این افراد برای خود از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، کیسه می‌دوزند و این ولع ناتمام، رنجی است که گویا پایانی ندارد.

  • منبع خبر : دنیای‌اقتصاد