به منظور ارج نهادن مقام آتش نشانان و زحمات آنان، همزمان با دهه فجر المان آتش نشان در محل کمربندی شهر گنبد، ورودی خیابان آتش نشان که به خیابان دانشگاه آزاد نیز معروف است نصب شد.

به منظور ارج نهادن مقام آتش نشانان و زحمات آنان، همزمان با دهه فجر المان آتش نشان در محل کمربندی شهر گنبد، ورودی خیابان آتش نشان که به خیابان دانشگاه آزاد نیز معروف است نصب شد.

 

المانی جدید برای خیابان آتش نشان گنبد نصب شد

  • نویسنده : راضیه اونق