تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و 17 شهریور غربی گنبدکاووس

تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و ۱۷ شهریور غربی گنبدکاووس

 

تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و 17 شهریور غربی گنبدکاووس

تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و 17 شهریور غربی گنبدکاووس

تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و 17 شهریور غربی گنبدکاووس

تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و 17 شهریور غربی گنبدکاووس

تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و 17 شهریور غربی گنبدکاووس

تصاویر آب گرفتگی امروز خیابون نامجو، حدفاصل خرمشهر و 17 شهریور غربی گنبدکاووس

  • نویسنده : راضیه اونق