حــاج محمـد شهـرکی خیـر نیـک اندیش گلستانی که مسبب اصلی این بازدید ها بود ابراز امیدواری کـرد مـردم نـوعـدوسـت به ویـژه خیرینی که استطاعت مالی دارند در انجـام این برنامه های بخـش سلامت و حـوزه ی بهـداشــت و درمـان که بــا سلامتـی، نشــاط و حـیات مردم ارتبــاط تنگاتنـگی دارد بیشتر از گذشـته ورود پیـدا کنند و مدیران مرتبط و مسئولان دانشـگـاه علـوم پزشکی گلسـتان نیز همکاری بیشتری در جهت حل مشکلات داشته باشند.

گروهی از خیرین سلامت گنبـدکاووس به پیشـنهـاد حاج محمـد شهـرکی رئیـس این مجمع در شهرسـتان کـــه ریاست مجمع خیـرین گلســتان را نیز بر عهــده دارد از چهـار بیمـارسـتان پیامـبر اعظم (ص)، آیت الله طالقانی، شهید مطهـری و شهدا بازدید داشته و ضمن صحبت با رؤسای هر چهار بیمارسـتان، دقایقی هم با کارکنان بخش هــای مختلف و بیماران همراه شدند و در نهایت نقـاط ضعف و قوت شناسـایی و اولیت هــا در دستـور کـار قـرار گرفت تا در اولین فرصت توسط خیرین حل شود.

حــاج محمـد شهـرکی خیـر نیـک اندیش گلستانی که مسبب اصلی این بازدید ها بود ابراز امیدواری کـرد مـردم نـوعـدوسـت به ویـژه خیرینی که استطاعت مالی دارند در انجـام این برنامه های بخـش سلامت و حـوزه ی بهـداشــت و درمـان که بــا سلامتـی، نشــاط و حـیات مردم ارتبــاط تنگاتنـگی دارد بیشتر از گذشـته ورود پیـدا کنند و مدیران مرتبط و مسئولان دانشـگـاه علـوم پزشکی گلسـتان نیز همکاری بیشتری در جهت حل مشکلات داشته باشند.

وی ضمـن تسـلیت ایـام محـرم الحرام تاکید کرد؛ ما می توانیم بخشی از نذری‌هایمان را در این بخــش به کـار بگیـریـم تا حسـب فرمایشات گـهـربار مقـام معظم رهبری، بیمار و خانواده بیمار بـه جــزء درد بیمـاری درد دیگری نداشته باشند و هزینه ی درمـان و دارو و امکانات بـرای شـان دغدغه نشود.

 

حرکت و اقدام‌ جالب مجمع خیرین شهرستان گنبدکاووس

حرکت و اقدام‌ جالب مجمع خیرین شهرستان گنبدکاووس

حرکت و اقدام‌ جالب مجمع خیرین شهرستان گنبدکاووس

حرکت و اقدام‌ جالب مجمع خیرین شهرستان گنبدکاووس