مناف هاشمی پس از استانداری گلستان و معاونت شهرداری تهران، دبیرکل کمیته ملی المپیک شد.

مناف هاشمی پس از استانداری گلستان و معاونت شهرداری تهران، دبیرکل کمیته ملی المپیک شد.

با تصمیم اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، سید مناف هاشمی به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

مناف هاشمی در دولت دوازدهم استاندار گلستان بود و پس از آن به شهردای تهران منتقل شد.