تصاویری از سیلاب ورودی شهر تاتار علیا

تصاویری از سیلاب ورودی شهر تاتار علیا

تصاویری از سیلاب ورودی شهر تاتار علیا

تصاویری از سیلاب ورودی شهر تاتار علیا

تصاویری از سیلاب ورودی شهر تاتار علیا

تصاویری از سیلاب ورودی شهر تاتار علیا

تصاویری از سیلاب ورودی شهر تاتار علیا

  • نویسنده : فریدون قارئی